EU-bedrijven riskeren boetes bij niet naleven CSDDD

CSDDD

Het Europees Parlement heeft recentelijk een cruciale stap gezet in de richting van verantwoord ondernemen en duurzaamheid door de goedkeuring van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze richtlijn, aangenomen door het Europese Parlement, verplicht bedrijven om hun negatieve impact op mens en milieu te verminderen, met gevolgen voor grote EU-bedrijven en hun partners. Wat betekent dit precies voor bedrijven in Europa?

Wat is CSDDD? (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

CSDDD is een set regels die bedrijven verplicht om maatregelen te nemen met als doel zaken als slavernij, kinderarbeid en milieuvervuiling te voorkomen, beëindigen of verminderen. Deze richtlijn zal gelden voor grote EU-bedrijven en hun partners, met inbegrip van boetes voor het niet naleven en schadeloosstelling voor slachtoffers. Het is een ambitieuze stap naar een meer ethische bedrijfspraktijk en een duurzamere toekomst voor Europa.

Het Verschil tussen CSDDD & CSRD

Nu horen we je denken: heeft deze richtlijn niet heel veel overlap met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)? In zekere zin wel. Ze hebben beide tot doel de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu te beoordelen. Echter, waar de CSRD zich richt op rapportage van duurzaamheidsinspanningen, vereist de CSDDD daadwerkelijke acties om risico’s in de toeleveringsketen te identificeren, te voorkomen en te verminderen.

Voor wie geldt de CSDDD (en vanaf wanneer)?

De CSDDD zal gelden voor EU-bedrijven met meer dan 1000 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 450 miljoen euro, evenals voor bedrijven met franchising- of licentieovereenkomsten in de EU die aan bepaalde omzetdrempels voldoen. Bedrijven moeten due diligence integreren in hun beleid en investeringen doen om naleving te waarborgen.  Bovendien moeten bedrijven een overgangsplan opstellen om hun bedrijfsmodel in overeenstemming te brengen met de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Boetes en door Lidstaten en compensatie naar slachtoffers

Lidstaten zullen toezicht houden op naleving van de CSDDD en sancties opleggen aan bedrijven die zich er niet aan houden, met boetes tot 5% van de wereldwijde netto-omzet van de onderneming. Bedrijven zullen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van hun due diligence verplichtingen en zullen slachtoffers volledig moeten compenseren. Een duidelijk signaal dat verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van het bedrijfsleven in Europa.

Wanneer gaat CSDDD exact in?

Na de goedkeuring door het Europees Parlement moeten de richtlijn nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad en worden omgezet in nationale wetgeving door de lidstaten. Dit proces zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen. De geleidelijke toepassing van de regels op bedrijven in de EU zal beginnen in 2027, met de grootste bedrijven, en zich uitbreiden tot alle bedrijven die onder de richtlijn vallen tegen 2029.

Tool ESG-data te verzamelen

Het SUB Platform biedt een cruciale ondersteuning voor organisaties die willen verduurzamen. Met tools om inzicht te krijgen in het eigen duurzaamheidsprofiel en alle benodigde kennis over verduurzaming, helpt het platform bedrijven bij het stellen van doelen en het werken aan een duurzame toekomst, samen met collega’s en stakeholders. Het is een centrale hub voor duurzaamheidstransformatie en een essentiële bron voor organisaties die streven naar verantwoord ondernemen in lijn met de CSDDD.